Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

numbering - how to enumerate theorems using letters? - TeX - Αρίθμηση θεμάτων με γράμματα- αλφαριθμητικάnumbering - how to enumerate theorems using letters? - TeX - LaTeX Stack Exchange

\newtheorem{theme}{\textsc{Θέμα}}%[section]
\renewcommand*{\thetheme}{\Alph{theme}}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου