Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

Texstudio and Texmaker forward and inverse search αντίστροφη αναζήτηση

Texstudio and Texmaker forward and inverse search - TeX - LaTeX Stack Exchange

If you are using file names with blanks, the problem is with
TeXstudio and TeXmaker, whose command line is something like (supposing
your file is C cè.tex)pdflatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode C cè.tex
while the corresponding command line in WinEdt ispdflatex.exe -synctex=-1 -interaction=errorstopmode "C cè.tex"
so you would have to change TeXstudio command line (in Options -> Configure -> commands) topdflatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode "%.tex"

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Διάστιχο αλλαγή σε συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου. Change line spacing inside the document - TeX - LaTeX Stack Exchange

Change line spacing inside the document - TeX - LaTeX Stack Exchange: This is my code

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
\begin{document}
\include{Chapter1}
\end{document}
I have please a question:

I would change the line sp...You can use \setstretch{}. If you want to only affect a certain content you can use it with a group.
enter image description here
You can also apply any size changing switches such as \small or \tiny inside the {} group as well.

Code

\documentclass[12pt,a4paper]{book} 
\usepackage{xcolor}
\usepackage{lipsum}
\usepackage{setspace}

\renewcommand{\baselinestretch}{1.5} 

\begin{document}
\lipsum[1]
{\setstretch{1.0}\color{blue}
\lipsum[2]
}
\lipsum[3]
\end{document}