Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Latex αλλάζοντας τον αυτόματο συλλαβισμό συγκεκριμένης λέξης - Hyphenation change in a special word in latex

 Απλά γράφουμε τη λέξη με "-" εκεί που θέλουμε να την χωρίσουμε: 


πχ \begin{quote}
    Αν διαπιστωθεί από τη φύση τους ότι δύο μεγέθη $\alpha >  \beta  $
    έχουν ανθυ- φαίρεση και αν η ανθυφαίρεση αυτή είναι άπειρη, τότε τα μεγέθη α, β
    είναι ασύμμετρα), όπου η άπειρη ανθυφαίρεση των μεγεθών εξασφαλίστηκε από τη
    διατηρησιμότητα του σχήματος των γνωμόνων που προκύπτουν κάθε φορά.
\end{quote}


You are putting a "-"  after the letter you want.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Texstudio and Texmaker forward and inverse search αντίστροφη αναζήτηση

Texstudio and Texmaker forward and inverse search - TeX - LaTeX Stack Exchange

If you are using file names with blanks, the problem is with
TeXstudio and TeXmaker, whose command line is something like (supposing
your file is C cè.tex)pdflatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode C cè.tex
while the corresponding command line in WinEdt ispdflatex.exe -synctex=-1 -interaction=errorstopmode "C cè.tex"
so you would have to change TeXstudio command line (in Options -> Configure -> commands) topdflatex.exe -synctex=1 -interaction=nonstopmode "%.tex"